Hotărârea nr. 238/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - APRILIE 2020.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 238
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - APRILIE 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.170 din 18.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Braşov  - APRILIE 2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii C.L.S.U. nr. 8 privind luarea unor măsuri cu privire la gestionarea situației de urgență creată de pandemia de coronavirus Co Vid -19 în Municipiul Brașov; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Bugetului Municipiului Braşov aprobat pe anul 2020 prin H.C.L. nr. 81/20.02.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2020, în sumă de 837.556,00 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.272.460,10 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.064.493,80 mii lei - credite bugetare, astfel:
- bugetul pentru secţiunea de funcţionare, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 157 din 27.03.2020.
- bugetul pentru secţiunea de dezvoltare rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 157 din 27.03.2020, cu excepția următoarelor modificări:
 

Clasificație bugetară

Capitol / Subcapitol

Articol / obiectiv

Valoare

610500710102

Ordine publică și siguranță națională / Protecția civilă și protecția contra incendiilor

Mașini, echipamente și mijloace de transport / Autospecială transport pacienți înalt contagioși

+950.000 lei

705000710101

Locuințe, servicii și dezvoltare publică / Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

Construcții / Studii, proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și alte programe cu finanțări nerambursabile

-950.000 lei

 
 
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2020, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 157 din 27.03.2020.
 
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81 din 20.02.2020.
 
 
Art. 4. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli rectificat al Municipiului Brașov, conform anexei nr. 2.
 
 
Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexelor nr. 3.01. - 3.02., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 la HCL.pdf
  • Anexa nr.2 la HCL.pdf
  • Anexa 1A.pdf
  • Anexa 1B.pdf
  • Adresa ISU Brasov.pdf