Hotărârea nr. 237/2020

Stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie de către Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 237
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie de către Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.483 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie de către Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A.;
Văzând H.C.L. nr. 587/2010 privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, a pășunilor proprietatea Municipiului Brașov, situate pe raza Municipiului Săcele;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a), art. 333, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Sumele încasate cu titlu de chirie pentru pășunile alpine aflate în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. vor fi virate în cuantum de 50 % către bugetul Municipiului Brașov, rămânând 50 % din cuantum la dispoziția Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov cu titlu de venituri ale administratorului provenite din chirii.
 
 
Art. 2. Plata cotei de 50 % din chiria încasată se virează în termen de 10 zile calendaristice de la data încasării în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov
 
 
Art. 3. Pentru chiriile încasate de către Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A., începând cu data de 05.07.2019, dată la care a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cuantumul de 50 % din contravaloarea acestora va fi achitat până la data de 29.05.2020, în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar și Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.