Hotărârea nr. 236/2020

Aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 236
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.461 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Văzând adresa nr. 6.780 din 23.01.2020 formulată de Municipiul Brașov;
Ținând cont de adresa A.N.C.P.I. nr. 3.036 din 06.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 15.546/2020 și adresa A.N.C.P.I. nr. 7.796 din 03.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 26.165/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 292, alin. (3), alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea privind trecerea imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 26 A, identificat conform C.F. nr. 118437 Brașov, nr. top. 5660/2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, și se declară ca bun de interes local.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.