Hotărârea nr. 235/2020

Reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, zona Măgurele.
 
HOTĂRÂREA Nr. 235
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, zona Măgurele;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.507 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, zona Măgurele;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, precum și prevederile Legii nr. 18/1991, actualizată și Decizia nr. 202/1991 - Anexa 16 a Prefecturii Județului Braşov;
În conformitate cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., actualizat;
Văzând Documentația Cadastrală de primă înscriere întocmita de S.C. Danina S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilelor - pășuni ce fac obiectul Documentaţiei Cadastrale de primă înscriere a unor imobile situate în Braşov, zona Măgurele, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.