Hotărârea nr. 232/2020

Modificarea H.C.L. nr. 63 din 31.01.2020 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2.
 
HOTĂRÂREA Nr. 232
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: modificarea H.C.L. nr. 63 din 31.01.2020 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 39.467 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 63 din 31.01.2020 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 31.01.2020, care va avea următorul conținut:
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2, identificat în C.F. nr. 157242 Brașov, nr. top. 7505/1/c, conform Documentației cadastrale de dezmembrare imobil, întocmită de exp. Tudorache Diana, parte integrantă din prezenta hotărâre.”
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 31.01.2020 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 63 din data de  31  ianuarie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 232 din data de 30 aprilie 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 39.467 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 63 din 31.01.2020 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),  lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2, identificat în C.F. nr. 157242 Brașov, nr. top. 7505/1/c, conform Documentației cadastrale de dezmembrare imobil, întocmită de exp. Tudorache Diana, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.