Hotărârea nr. 230/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Manoiu Sorin.

 

HOTĂRÂREA Nr. 230
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Manoiu Sorin;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.432 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Manoiu Sorin;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7977/2020, întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L.; procesul - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată, precum și prevederile art. 1650, 1657 din Codul Civil și ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent aferent construcției - locuință, situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, înscris în C.F. nr. 119136 Brașov, nr. top. 6322/1/3/II/3, în suprafață de 528 m.p., către Manoiu Sorin, beneficiar al unui drept de preempțiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 185 Euro/m.p., respectiv 97.680 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/2020 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012, republicată.
           (2) Prețulde vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărâ
         (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcţia Fiscală Braşov, Direcția Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.