Hotărârea nr. 23/2020

Stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 23
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2019;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 14.124 din 21.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 2019;
Având în vedere prevederile Capitolului XII, art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3) lit. c), art. 154. alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se stabilește suma de 32 lei ca limită maximă până la care creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pot fi anulate.
 
 
Art. 2. Creanțele fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, aflate în sold la 31 decembrie 2019, până la 32 lei se anulează.
 
 
Art. 3. În situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, aceste creanțe se anulează.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.