Hotărârea nr. 229/2020

Completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 229
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 40.382 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 286/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, republicată, corespunzătoare H.G. nr. 972/2002 și H.G. nr. 654/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139,alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 289 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând a se completa, în mod corespunzător şi Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002.
 
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 286/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, astfel completată, se va republica.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 286 din data de 27 septembrie 1999
Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013; 266/2014; 323/2014; 501/2014; 373/2015; 444/2015; 494/2015; 580/2015; 564/2016; 620/2016; 41/2017; 196/2017; 40/2019; 41/2019
şi conform H.C.L. nr. 229 din 30 aprilie 2020
 
 
 
 
 
Obiect: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 40.382 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 286/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, republicată, corespunzătoare H.G. nr. 972/2002 și H.G. nr. 654/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 289 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
Articol unic: Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Anexe

  • Anexa HCL.pdf