Hotărârea nr. 227/2020

Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 227
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.901 din 22.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, cu modificări și completări;
Ţinând cont de Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov perioada 2018-2022, aprobat prin H.C.L. nr. 628/31.10.2018 și Buletinele de informare a publicului cu privire la calitatea aerului în Brașov emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov și puse la dispoziția publicului;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Compartimentul Protecţia Mediului, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • regulament nZEB.pdf