Hotărârea nr. 226/2020

Darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spaţiilor cu altă destinaţie, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/22 şi în C.F. nr. 159599-C1-U13 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/23, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14.
 
HOTĂRÂREA Nr. 226
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spaţiilor cu altă destinaţie, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/22 şi în C.F. nr. 159599-C1-U13 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/23, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 6.675 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spaţiilor cu altă destinaţie, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/22 şi în C.F. nr. 159599-C1-U13 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/23, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14;
Văzând adresa Direcției Fiscale Brașov nr. 12.859/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 6.675/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. 3, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spaţiilor cu altă destinaţie, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/22 şi în C.F. nr. 159599-C1-U13 Brașov, nr. top. [(2045-2046)/1]/23, având valoarea de inventar 37.984,54 lei.
 
 
Art. 2. Direcția Fiscală Brașov va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru imobilele menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. În spaţiile cu altă destinaţie menționate la art. 1 se vor desfăşura activităţi specifice Direcţiei Fiscale Braşov.
 
 
Art. 4. Se revocă dreptul de administrare a lui S.C. RIAL S.R.L Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie menţionate la art. 1.
 
 
Art. 5. Se aprobă Contractul de administrare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
 
 
Art. 6. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 92/2016 privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Direcţia Fiscală Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă, nr. 14,  îşi încetează aplicabilitatea
 
 
Art. 7. Predarea - primirea se va face în termen de 15 zile de la data transmiterii prezentei hotărâri.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de administrare.pdf