Hotărârea nr. 225/2020

Prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.
 
HOTĂRÂREA Nr. 225
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.452 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractelor de concesiune privind cabinetele medicale, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Prelungirea contractelor de concesiune se va face pe o perioadă de 7 ani.
 
 
Art. 3. Se aprobă modelul actului adiţional, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Model act aditional la contract de concesiunel.pdf
  • Tabel prelungire Contracte de Concesiune.pdf