Hotărârea nr. 224/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, deţinut de Low-Dorner Ianos și Low-Dorner Mariana-Florica.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 224
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, deţinut de Low-Dorner Ianos și Low-Dorner Mariana-Florica;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 33.761 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, deţinut de Low-Dorner Ianos și Low-Dorner Mariana-Florica;
Văzând adresa nr. 33.731 din 27 martie 2020 prin care numiţii Low-Dorner Ianos şi Low Dorner Mariana-Florica, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, înscris în C.F. nr. 132866-C1-U3 Braşov, identificat cu nr. top. [( 707,708,709,710 )/1]/V, monument istoric, casă, datare sf. Sec. XIX LMI 2015 poz. 290, cod BV-II-m-B-11439, pentru preţul de 387.000 lei, precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 205/12/20.03.2020;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, înscris în C.F. nr. 132866-C1-U3 Braşov, identificat cu nr. top. [( 707,708,709,710 )/1]/V, deţinut de Low-Dorner Ianos şi Low-Dorner Mariana-Florica.
 
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.