Hotărârea nr. 223/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, deţinut de Neagu Gheorghe Darius.
 
HOTĂRÂREA Nr. 223
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, deţinut de Neagu Gheorghe Darius;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.130 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, deţinut de Neagu Gheorghe Darius;
Văzând adresa nr. 31.130 din 18 martie 2020 prin care numitul Neagu Gheorghe Darius, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,     str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, înscris în C.F. nr. 42044 Braşov, identificat cu nr. top. 5159/VII, casă, datare sec. XIX, LMI 2015 poz. 349, cod. BV-II-m-B-11490, pentru preţul de 79.000 Euro;
Văzând adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 188/11 din 10.03.2020;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov, nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, înscris în C.F. nr. 42044 Braşov, identificat cu nr. top. 5159/VII, casă, datare sec. XIX, LMI 2015 poz. 349, cod BV-II-m-b-11490, deţinut de Neagu Gheorghe Darius.
 
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.