Hotărârea nr. 222/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886.
 
HOTĂRÂREA Nr. 222
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 34.514 din 31.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886;
Văzând adresa nr. 34.514/31.03.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate   nr. 386 din 20.03.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 162886 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Neica Ligia-Ioana a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886, în suprafață de 121 m.p., zona str. Poiana lui Stechil.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886, în suprafață de 121 m.p., zona str. Poiana lui Stechil.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.