Hotărârea nr. 221/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 477/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Ghimbășan Dan-Marian.
 
HOTĂRÂREA Nr. 221
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 477/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Ghimbășan Dan-Marian;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 37.618 din 10.04.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 477/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Ghimbășan Dan-Marian;
Văzând adresa nr. 37.618 din 10.04.2020, Oferta de donație nr. 477 din 07.04.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 163631, 163633, 163495, 163497 Brașov.
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Ghimbășan Dan-Marian, autentificată sub nr. 477 din 07.04.2020, de Biroul Individual Notarial Ficard Cătălina-Nicoleta, referitoare la imobilele situate în Municipiul Brașov, înscrise în C.F. nr. 163631 Brașov, nr. cad. 163631, în suprafață de 202 m.p., C.F.    nr. 163633 Brașov, nr. cad. 163633, în suprafață de 201 m.p., C.F. nr. 163495 Brașov, nr. cad. 163495, în suprafață de 196 m.p. și C.F. nr. 163497 Brașov, nr. cad. 163497, în suprafață de 194 m.p., zona str. Izvorului.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor situate în Municipiul Brașov, înscrise în C.F. nr. 163631 Brașov, nr. cad. 163631, în suprafață de 202 m.p., C.F. nr. 163633 Brașov, nr. cad. 163633, în suprafață de 201 m.p., C.F. nr. 163495 Brașov, nr. cad. 163495, în suprafață de 196 m.p. și C.F. nr. 163497 Brașov, nr. cad. 163497, în suprafață de 194 m.p., zona str. Izvorului.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.