Hotărârea nr. 220/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1562/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Lupuțan Emanuel-Eugen și Lupuțan Adriana-Mihaela.
 
HOTĂRÂREA Nr. 220
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1562/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Lupuțan Emanuel-Eugen și Lupuțan Adriana-Mihaela;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 28.803 din 12.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1562/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Lupuțan Emanuel-Eugen și Lupuțan Adriana-Mihaela;
Văzând Oferta de donație nr. 1.562 din 06.05.2017 și extrasul C.F. pentru informare nr. 144761 Brașov.
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Lupuțan Emanuel-Eugen și a d-nei Lupuțan Adriana-Mihaela, autentificată sub nr. 1562 din 06.05.2017, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminița, referitoare la cota de 198/3.569 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Liviu Rebreanu.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 198/3.569 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Liviu Rebreanu.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.