Hotărârea nr. 22/2020

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de informare şi sensibilizare a populației”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 22
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de informare şi sensibilizare a populației”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.897 din 22.01.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de informare şi sensibilizare a populației”;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. (3), lit. b), art. 21 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 39, lit. c), art. 75, alin. (1) și alin. (2), art. 77, alin. (1), alin. (3), lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 2, art. 8, alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; ale Anexei 2 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 5 din Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; ale H.C.L. nr. 173/2019 privind aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ”Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei” în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.02.2020 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ,,Centrului de informare și sensibilizare a populației”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL ROF Centrul informare sensibilizare.pdf