Hotărârea nr. 219/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire vile cu apartamente, str. Doinașului nr. 1 B Braşov”, iniţiat de IOÓ ZOLTÁN.
 
HOTĂRÂREA Nr. 219
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire vile cu apartamente, str. Doinașului nr. 1 B Braşov”, iniţiat de IOÓ ZOLTÁN;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.672 din 19 martie 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire vile cu apartamente, str. Doinașului nr. 1 B Braşov”, iniţiat de IOÓ ZOLTÁN;
Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap. VI, secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism privind P.U.D. - Construire vile cu apartamente, str. Doinașului nr. 1 B Braşov”, identificat prin C.F. nr. 127879 Brașov, nr. cad. 127879, iniţiat de dl. IOÓ ZOLTÁN, conform Certificatului de Urbanism nr. 2898/2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.