Hotărârea nr. 218/2020

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru obţinere AC pentru extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter, deţinut de Chiricheş Andrei și soția Chiricheş Maricica.
 
HOTĂRÂREA Nr. 218
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru obţinere AC pentru extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter, deţinut de Chiricheş Andrei și soția Chiricheş Maricica;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 30.714 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru obţinere AC pentru extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter, deţinut de Chiricheş Andrei și soția Chiricheş Maricica;
Văzând adresa nr. 30.714 din 17 martie 2020 prin care numiţii Chiricheş Andrei și soţia Chiricheş Maricica, solicită Consiliului Local acordul pentru obţinere AC pentru extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter, pentru imobilul situat în Braşov, str. Lungă nr. 151;
Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3.294/2019, modificat, emis în scopul obținerii Autorizației de Construire pentru extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu extindere clădire, amenajări interioare şi exterioare, etajare şi mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spaţiu comercial parter pentru imobilul situat în Braşov, str. Lungă nr. 151, identificat prin C.F. nr. 159302 Braşov, nr. cad. 159302-C1, conform Certificatului de Urbanism nr. 3294/21.10.2019, modificat.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.