Hotărârea nr. 217/2020

Prelungire perioadă de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015.
 
HOTĂRÂREA Nr. 217
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
Privind: prelungire perioadă de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov),  str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 27.679 din 03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015;
Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.