Hotărârea nr. 216/2020

Respingerea proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Strada După Grădini - Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 129/31.03.2015, iniţiator Danciu Daniel Robert şi alţii.

 

HOTĂRÂREA Nr. 216
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Strada După Grădini - Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 129/31.03.2015, iniţiator Danciu Daniel Robert şi alţii;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 38.884 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Strada După Grădini - Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 129/31.03.2015, iniţiator Danciu Daniel Robert şi alţii;
Văzând adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; precum şi adresa nr. 36893/13.04.2020 a Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând adresa nr. 41.571 din 29 aprilie 2020 a Direcției Arhitect Șef - Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane;
Ținând cont că în urma examinării proiectului de hotărâre, Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 au respins proiectul propus, după analizarea adresei nr. 41.571 din 20 aprilie 2020 a Direcției Arhitect Șef - Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane;
Văzând rezultatul votului cu privire la proiectul de hotărâre propus: 24 voturi împotrivă și 2 voturi pentru;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 136, alin. (6), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se respinge proiectul de hotărâre privind prelungirea cu 2 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Strada După Grădini - Braşov”, aprobată cu H.C.L. nr. 129/31.03.2015, iniţiator Danciu Daniel Robert şi alţii, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate iniţial.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.