Hotărârea nr. 211/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5, Corp A”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  211
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5, Corp A;
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.448 din 21.04.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5, Corp A;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5, Corp A după cum urmează:
- valoare totală: - 1.730.159,28 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 1.407.566,93 lei inclusiv TVA
Termen de execuție: 12 luni calendaristice
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz SC 5.pdf