Hotărârea nr. 210/2020

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1066/19.05.2014 a unui număr de 55 locuri de parcare aferente Hotelului ARO PALACE.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 210
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1066/19.05.2014 a unui număr de 55 locuri de parcare aferente Hotelului ARO PALACE;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 38.910 din 15.04.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1066/19.05.2014 a unui număr de 55 locuri de parcare aferente Hotelului ARO PALACE;
Văzând și adresa nr. 31.324/18.03.2020 prin care această societate solicită aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere, pe o perioadă de încă 3 (trei) ani;
Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 1066 din 19.05.2014 a unui număr de 55 locuri de parcare aferente Hotelului Aro-Palace, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ARO-PALACE S.A. pe o perioadă de 3 (trei) ani, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA initial.pdf