Hotărârea nr. 21/2020

Modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 21
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.691 din 22.01.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;
Având în vedere art. 79, alin. (1), alin. (2), art. 83, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 5, alin. (1) - (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 2 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (1) și alin. (2), art. 3^4, alin. (1), art. 3^6, alin. (1), lit. a), art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale anexei nr. 6 din Ordinul MMFPSPV nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.02.2020 modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 547/2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat ambulatoriu Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 547 din data de  30 august 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 21 din data de 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 5.691 din 22.01.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 547/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;
Având în vedere art. 79, alin. (1), alin. (2), art. 83, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 5, alin. (1) - (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 2 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (1) și alin. (2), art. 3^4, alin. (1), art. 3^6, alin. (1), lit. a), art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale anexei nr. 6 din Ordinul MMFPSPV nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.09.2019 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.09.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ”Sfântul Nicolae”, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1PHCL Modif HCL 547 ROF Sf. Nicolae.pdf