Hotărârea nr. 209/2020

Darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid”.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 209
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe  achiziționate în cadrul proiectului Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.622 din 21.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid;
Având în vedere prevederile Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer curat pentru Europa; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; ale Ordinului ministrului mediului nr. 741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Contractului de Finanțare nerambursabilă nr. 38/N/GES/28.12.2018 pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid”; ale art. 8, alin. (1), alin. (3), lit. d), art. 9, alin. (4), lit. c), art. 22, alin. (1^1), art. 24, alin. (1), lit. a), art. 25, alin. (3), art. 44, alin. (7) din Legea     nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice; ale art. 1, alin. (4), lit. e), art. 21, alin. (5), art. 28, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare şi exploatare operatorului de transport, Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii, a celor 32 de autobuze electrice de 12 m lungime și a echipamentelor conexe împreună cu stații de încărcare lentă în număr de 32 de posturi și 9 stații de încărcare rapidă, achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid, în baza Contractului de Furnizare nr. 202/69480/29.07.2019, încheiat cu SOR LIBCHAVY spol.s.r.o Cehia, bunuri ce vor fi utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Municipiul Braşov, în condițiile stabilite prin Contractul de Finanțare nerambursabilă nr. 38/N/GES/28.12.2018 pentru finanțarea proiectului cu titlul Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid.
 
(2) Punerea la dispoziţie a bunurilor prevăzute la alin. (1) către societatea RATBV S.A. se va efectua în tranșe, pe bază de procese verbale de predare primire, iar bunurile vor fi cuprinse în anexa 4.1.1 - Bunuri de retur transmise în exploatare de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov către RATBV S.A. în scopul executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
 
(3) Operatorul de transport, societatea RATBV SA, are obligația să utilizeze bunurile prevăzute la alin. (1) numai pentru asigurarea serviciului public de transport, respectând obligațiile asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Direcţia Economică, societatea RATBV S.A. și Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.