Hotărârea nr. 207/2020

Darea în administrarea Filarmonicii Braşov a imobilului Sala Patria, amplasat în Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A.
 
HOTĂRÂREA Nr. 207
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
 
Privind: darea în administrarea Filarmonicii Braşov a imobilului Sala Patria, amplasat în Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 38.900 din 15.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune darea în administrarea Filarmonicii Braşov a imobilului Sala Patria, amplasat în Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și   art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Filarmonicii Braşov a imobilului Sala Patria, aflat în proprietatea Municipiului Braşov şi amplasat în Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A, cu valoare de inventar de 9.829.056,24 lei.
 
 
Art. 2. Predarea-primirea bunului ce face obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 30 iunie 2020.
 
 
Art. 3. Administrarea Sălii Patria de către Filarmonica Braşov se face pe durată nedeterminată şi poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.  
 
 
Art. 4. Filarmonica Braşov are următoarele obligaţii:
a) să folosească bunul dat în administrare pentru scopul pentru care a fost creat, adică organizarea de concerte şi spectacole, dar şi a altor tipuri de evenimente culturale;
b) să asigurepaza, protecţia şi conservarea bunului ca un bun proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
c) să culeagă fructele bunurilor;
d) să efectueze lucrări de investiţii asupra bunului cu respectarea legislaţiei în vigoare;
e) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de foloșinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurăriipazei;
f) să obţină avizele pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei bunului;
g) să obţină avizele pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunului;
h) să reevalueze bunul, în condiţiile legii.
 
 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.