Hotărârea nr. 206/2020

Modificarea H.C.L. nr. 732 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 206
din data de  30  aprilie  2020

 

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 732 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.878 din 22.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 732 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 732 din 14.12.2018 şi care va avea următorul cuprins:
Art. 3. Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov pentru achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 132.413,98 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 318.684,37 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”.
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 732 din 14.12.2018, astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 732 din data de 14  decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 100 din data de 20 februarie 2020 și conform H.C.L. nr. 206 din 30 aprilie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” şi a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 39.878 din 22.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 732 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” în cuantum de 16.066.631,64 lei (inclusiv TVA).
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov pentru achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 132.413,98 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 318.684,37 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public.
 
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.