Hotărârea nr. 204/2020

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 decembrie 2019.
HOTĂRÂREA Nr. 204
din data de  30  aprilie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 decembrie 2019;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 37.679 din 10.04.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 decembrie 2019;
Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2019 în sumă de 623.496.460 lei plan şi 584.094.508 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 920.687.760 lei plan şi 654.348.006 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 566.882.700 lei plan şi 554.173.581 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 580.882.700 lei plan şi 502.500.708 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.613.760 lei plan şi 29.920.927 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 339.805.060 lei plan şi 151.847.298 lei plăţi.
(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1V, 1V-SF, 1V-SD pentru venituri şi anexele nr. 1C, 1C-SF, 1C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.12.2019 în sumă de 179.849.380 lei plan şi 169.247.876 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 196.113.370 lei plan şi 166.523.380 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 156.949.480 lei plan şi 150.266.808 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 162.633.100 lei plan şi 147.380.649 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 22.899.900 lei plan şi 18.981.068 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 33.480.270 plan şi 19.142.731 lei plăţi.
(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2V, 2V-SF, 2V-SD pentru venituri şi anexele nr. 2 C, 2C-SF, 2C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2019 în sumă de 188.000 lei plan şi în sumă de 110.324 lei încasări pe partea de venituri şi în sumă de 188.000 lei plan şi 110.324 lei plăţi - pe partea de cheltuieli.
 
(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 3V, 3C.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1R.pdf
  • Anexa 2R.pdf
  • Anexe PHCL.zip
  • Anexa 3R.pdf