Hotărârea nr. 202/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Modernizare Fântână Arteziană Pietonal Valea Cetății.
 
HOTĂRÂREA Nr. 202
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Modernizare Fântână Arteziană Pietonal Valea Cetății;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 32.347 din 23.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Modernizare Fântână Arteziană Pietonal Valea Cetății;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții, Modernizare Fântână Arteziană Pietonal Valea Cetății Brașov, după cum urmează:
- valoare totală: - 365.344,12 lei exclusiv TVA (434.759,50 lei inclusiv TVA),
- din care C+M:   -   79.844,12 lei exclusiv TVA (95.014,50 lei inclusiv TVA).
- Durata de realizare a lucrărilor: 4 luni
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice, Siguranța Circulației, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • DEVIZ G.pdf