Hotărârea nr. 201/2020

Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 201
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 32.683 din 24.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Văzând adresa nr. 4.669 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului - Județul Brașov înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 32.835 din 24.03.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 138, alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 155, alin. (5), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se completează Cap. IV - Funcționarea Consiliului Local din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov, în sensul introducerii unui nou articol, după articolul 29, respectiv art. 29^1 cu următorul conținut:
“În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local și ședințele consiliului local, se pot desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de video-conferinţă.
Rezultatul avizului Comisiei de specialitate va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al municipiului Brașov, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi.
În ședințele consiliului local, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic.”
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 612/2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov astfel completată se va republica conform prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală -Serviciul Contencios şi Consiliul Local al Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 612 din data de  18 septembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 154 din 20 februarie 2020 și conform H.C.L. nr. 201
din data de 27 martie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 32.683 din 24.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Văzând adresa nr. 4.669 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului - Județul Brașov înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 32.835 din 24.03.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 135, alin. (8),        art. 138, alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 155, alin. (5), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,   alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2002, republicată conform H.C.L. nr. 122/2004, 548/2004, 14/2005, 100/2014 şi 3/2018, îşi încetează valabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • REGULAMENT CL BV .doc