Hotărârea nr. 200/2020

Darea în administrare către RATBV S.A. a unui imobil teren situat în Brașov, Cartier Tractorul.
 
HOTĂRÂREA Nr. 200
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: darea în administrare către RATBV S.A. a unui imobil teren situat în Brașov, Cartier Tractorul;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.273 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către RATBV S.A. a unui imobil teren situat în Brașov, Cartier Tractorul;
Văzând cererea nr. 3.443/2020 formulată de RATBV S.A. și înregistrată sub nr. 29.529 din 2020 la Primăria Municipiului Brașov, Decizia nr. 35/2020 a Consiliului de Administrație al RATBV S.A.;
Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2),  lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a)  art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare pentru o perioadă de 25 de ani către RATBV S.A. a imobilului teren, în suprafață de 15 m.p., identificat în C.F. nr. 129427, sub nr. cad. 129427, având valoarea de inventar de 7.600,56 lei .
 
 
Art. 2. Destinația imobilului teren identificat la art. 1 va fi de realizare a unui punct de transformare necesar încărcării electrice a autobuzelor ce vor fi exploatate de către RATBV S.A.
 
 
Art. 3. Predarea-primirea imobilului se va efectua prin protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.