Hotărârea nr. 20/2020

Modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.461 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere prevederile art. 6, lit. bb), art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. a), art. 8, lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale- anexa nr. 4 standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; ale    art. 3, art. 3^2, art. 3^4, alin. (1), art. 3^5, alin. (2), lit. a) şi b) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, M.V.-Im^1S1.1., M.V.-Im^2S1.1. din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.02.2020 se modifică H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 75 din data de  28  februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.461 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere prevederile art. 6, lit. bb), art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. a), art. 8, lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale- anexa nr. 4 standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; ale     art. 3, art. 3^2, art. 3^4, alin. (1), art. 3^5, alin. (2), lit. a) şi b) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, M.V.-Im^1S1.1., M.V.-Im^2S1.1. din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social„Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 652 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu „Unitate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 - PHCL modif HCL75 2019 ROF UID.pdf