Hotărârea nr. 2/2020

încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.914 din 09.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale pct. 5.17.3 (1), lit. b) din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3751 din 13.12.2019; ale H.C.L. nr. 3/28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, republicată prin H.C.L. nr. 304/30.05.2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 51.672.880,59 lei, constituit ca diferență între veniturile încasate în sumă de 554.173.585,20 lei și cheltuielile efectuate în sumă de 502.500.704,61 lei.
 
Art. 2. Se aprobă deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 121.926.377,05 lei, constituit ca diferență între veniturile încasate în sumă de 29.920.926,50 lei și cheltuielile efectuate în sumă de 151.847.303,55 lei, precum și acoperirea definitivă a acestuia din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
 
Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 226.937.800,65 lei, constituit din:
- excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2019 în sumă de 51.672.880,59 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,
- deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2019, în sumă de 121.926.377,05 lei, conform art. 2 din prezenta hotărâre,
- excedentul bugetului local al anilor precedenți în sumă de 297.191.297,11 lei.
 
Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 226.937.800,65 lei, pe parcursul anului 2020, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1R.pdf