Hotărârea nr. 199/2020

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Cocorului nr. 7 - 9.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 199
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Cocorului nr. 7 - 9;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.269 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Cocorului nr. 7 - 9;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 1520 m.p., situat în Brașov, str. Cocorului nr. 7 - 9, identificat sub nr. top. 7388/2/c/4/60 din C.F. nr. 163545 Brașov.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Cocorului nr. 7 - 9, identificat sub nr. top. 7388/2/c/4/60 din C.F. nr. 163545 Brașov, conform documentației cadastrale de primă înscriere cu diminuare de suprafață, întocmită de expert autorizat ing. Mososiu Ovidiu, parte integrantă din prezenta.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.