Hotărârea nr. 198/2020

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 198
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.266 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea  nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în cotă de 6/1640 din 1640 m.p., aferent spațiului comercial 3A situat în Brașov, Alexandru Vlahuță nr. 59, identificat sub nr. cad. 112795-C1-U92 din C.F. nr. 112795-C1-U92 Brașov.
 
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în cotă de 7/1640 din 1640 m.p., aferent spațiului comercial 3 B situat în Brașov, Alexandru Vlahuță nr. 59, identificat sub nr. cad. 112795-C1-U93 din C.F. nr. 112795-C1-U93 Brașov.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.