Hotărârea nr. 197/2020

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 197
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.264 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),  lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 24 m.p., situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, identificat sub nr. top 6300/1/1/1/1/1/1/1/2/5 din C.F. nr. 115885 Brașov.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 24 m.p., situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, identificat sub nr. top. 6300/1/1/1/1/1/1/1/2/4 din C.F. nr. 120008 Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.