Hotărârea nr. 196/2020

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 196
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 28.477 din 11.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015;
Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Municipiul Brașov cu nr. 30081/2020 a S.C. Lavis's Toys S.R.L.; nr. 29088/2020 a II Ruxanda Ioana; nr. 27397/2020 a II Zegheru Gheorghe - Zoltan; nr. 28399/2020 a S.C. Schwarz Pub S.R.L.; nr. 17906/2020 a S.C. Pablito M&C S.R.L.; nr. 25278/2020 a S.C. Pusacris Com S.R.L.; nr. 25437/2020 a S.C. ING Press S.R.L.; nr. 18616/2020 și 18619/2020 a S.C. Fulea Carp Comprod S.R.L. și 30987/2020 a S.C. Mocanii Mitral S.R.L.; H.C.L. nr. 732/2015 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal, în zona istorică a Municipiului Braşov si ale Cap. IV, Art. 4 din contractele de închiriere pentru terenurile de mai sus și H.C.L. nr. 211/2019 prin care s-a aprobat prelungirea contractelor de mai sus cu încă un an, respectiv până în aprilie 2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6),  lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Brașov în calitate de locator și locatarii terenurilor situate în Brașov, în Centrul Istoric, pe termen de 1 (un) an, respectiv până în aprilie 2021, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă modelul actului adițional, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA 1 CENTRUL ISTORIC.pdf
  • ANEXA 2 ACT ADITIONAL.pdf