Hotărârea nr. 195/2020

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 195
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.146 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
Având în vedere numeroasele solicitări a persoanelor fizice/juridice, înregistrate la Primăria Municipiului Brașov, ce au ca obiect închirierea/concesionarea bunurilor, proprietatea Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 317 și art. 338 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor, proprietatea Municipiului Brașov, compusă din preşedinţii comisiilor 1 şi 5 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Brașov şi 2 membri ce vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brașov.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.