Hotărârea nr. 194/2020

Schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii, nr. 54, bl. I 29, ap. 5.
 
HOTĂRÂREA Nr. 194
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii, nr. 54, bl. I 29, ap. 5;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.110 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii, nr. 54, bl. I 29, ap. 5;
Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 140/2019 privind stabilirea condiţiilor de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii, nr. 54, bl. I 29, ap. 5.
 
 
 
Art. 2. Atribuirea locuinţelor arătate la Art. 1 se realizează, cu respectarea prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului  nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, şi în condiţiile aprobate prin hotărâre de consiliul local.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.