Hotărârea nr. 193/2020

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei.
 
HOTĂRÂREA Nr. 193
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.118 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei;
Văzând corespondenţa transmisă pe e-mail de Serviciul Financiar Contabilitate  din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, din care reiese că valoarea de inventar a mijloacelor fixe mai sus amintite este de 16.847.095,15 lei;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale, precum şi ale H.C.L. 214/2011 privind actualizarea inventarului bunurilor înscrise în domeniul public al Municipiului Braşov, cap. D - Sisteme de alimentare cu energie termică din H.C.L. nr. 286/1999, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării conform prevederilor legale în vigoare, a mijloacelor fixe în valoare de 16.847.095,15 lei, identificate în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre
 
 
 
Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 vor fi virate în bugetul local al Municipiului Braşov.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Direcţia Tehnică, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă.pdf