Hotărârea nr. 192/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de Mihăescu Ionela-Alexandra şi Vătăşan Alexandru.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 192
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de Mihăescu Ionela-Alexandra şi Vătăşan Alexandru;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 20.226 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de Mihăescu Ionela-Alexandra şi Vătăşan Alexandru;
Văzând adresa nr. 20.226 din 21 februarie 2020 prin care numiţii Mihăescu Ionela-Alexandra și Vătăşan Alexandru, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Braşov, identificat cu nr. cad. 138303-C1-U1, casă de piatră “Monument de arhitectură”, an de construcţie sec. XVI-XVII, LMI 2015-poz. 440, cod. BV-II-m-A-11574, pentru preţul de 2.508.200 Euro.
Având în vedere faptul că numiţii au depus solicitarea privind neexercitarea dreptului de preemţiune la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov la data de 14 ianuarie 2020, conform art. 4,      alin. (7) din Legea nr. 422/2001, republicată, ulterior transmisă la Ministerul Culturii cu adresa nr. 19 din 20 ianuarie 2020, şi că până la data înregistrării acesteia la Primăria Municipiului Braşov nu au primit niciun răspuns, sunt incidente prevederile art. 4, alin. (8) din Legea nr. 422/2001, prin care acest drept se transferă autorităţilor publice locale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, înscris în C.F. nr. 138303-C1-U8 Braşov, identificat cu nr. cad. 138303-C1-U1, casă de piatră “Monument de arhitectură”, an de construcţie  sec. XVI-XVII, LMI 2015-poz. 440, cod. BV-II-m-A-11574, deţinut de numiţii Mihăescu Ionela-Alexandra și Vătăşanu Alexandru.
 
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.