Hotărârea nr. 191/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deţinut de NETZER ZVI-HAIM şi NETZER ANAT.

 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 191
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deţinut de NETZER ZVI-HAIM şi NETZER ANAT;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 27.099 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de la inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deţinut de NETZER ZVI-HAIM şi NETZER ANAT;
Văzând adresa nr. 27.099 din 09 martie 2020 prin care numita Gerigan Carmen mandatară a numiţilor Netzer Zvi-Haim şi Netzer Anat, conform procurii speciale încheiată la data de 29.05.2018 autentificată la Societatea Profesională Notarială Corona Notarialis - Roth Jeno, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea  imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, înscris în CF 110922-C1-U4 Braşov, idenficiat cu nr. top 5179/I, monument istoric, casă, datare sfârşitul sec. XIX LMI 2015 poz. 361, cod BV-II-m-B-11502, pentru preţul de 97.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 144/9/26.02.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Braşov, identificat cu nr. top. 5179/I, monument istoric, casă, datare sfârşitul sec. XIX LMI 2015 poz. 361, cod BV-II-m-B-11502, deţinut de NETZER ZVI-HAIM şi NETZER ANAT.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.