Hotărârea nr. 190/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deţinut de Vulpe Florian.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 190
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deţinut de Vulpe Florian;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 24.823 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deţinut de Vulpe Florian;
Văzând adresa nr. 24.823 din 04 martie 2020 prin care numitul Vulpe Florian, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Braşov, identificat cu nr. top. (88/2/2, 89/2, 90)/2, monument istoric, casă, datare sfârşitul sec. XIX LMI 2015 poz. 288, cod BV-II-m-B-11437, pentru preţul de 50.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 156/8/26.02.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, înscris în C.F. 132458-C1-U10 Braşov, identificat cu nr. top. (88/2/2, 89/2, 90)/2, monument istoric, casă, datare sfârşitul sec. XIX LMI 2015   poz. 288, cod BV-II-m-B-11437, deţinut de Vulpe Florian.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.