Hotărârea nr. 188/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, deţinut de Trevor King.
HOTĂRÂREA Nr. 188
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, deţinut de Trevor King;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 25.998 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, deţinut de Trevor King;
Văzând adresa nr. 25.998 din 05 martie 2020 prin care numitul Trevor King, prin mandatar Pandi Erika, conform procurii speciale încheiată la data de 24 februarie 2020 sub nr. 428, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U15 Braşov, identificat cu nr. cad. 124098-C1-U15, casă datare sec. XVIII-XIX, poz. LMI 386, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, pentru preţul de 85.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 8/4/13.01.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U15 Braşov, identificat cu nr. cad. 124098-C1-U15, casă datare sec. XVIII-XIX Poz. LMI 386, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, deţinut de Trevor King.
 
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.