Hotărârea nr. 187/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 187
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.875 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir;
Văzând adresa nr. 18.875 din 19 februarie 2020 prin care numiţii Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Braşov, identificat cu nr. cad. 128590-C1-U8, monument istoric, casă, datare 1742, 1832, 1871, LMI 2015, poz. 207, cod BV-II-m-B-11351, pentru preţul de 180.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 120/7/17.02.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Braşov, identificat cu nr. cad. 128590-C1-U8, monument istoric, casă, datare 1742, 1832, 1871 LMI 2015 poz. 207, cod BV-II-m-B-11351, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.