Hotărârea nr. 184/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918.
 
HOTĂRÂREA Nr. 184
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 21.592 din 26.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918;
Văzând adresa nr. 21.592 din 26.02.2020, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 353 din 11.02.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 161918 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Negulici Gheorghe-Gigel și d-na Negulici Floarea au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918, în suprafață de 3.504 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918, în suprafață de 3.504 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.