Hotărârea nr. 182/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 182
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 19.718 din 20.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662;
Văzând adresa nr. 19.718 din 20.02.2020 declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 152 din 27.01.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 139662 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Paraschiv Dan-Ion, d-na Paraschiv Valența și d-na Godeanu Adriana-Maria au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662, în suprafață de 1.206 m.p., zona Calea Feldioarei.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662, în suprafață de 1.206 m.p., zona Calea Feldioarei.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.