Hotărârea nr. 180/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 358/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rățulea Cornelia.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 180
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 358/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rățulea Cornelia;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând  Referatul de aprobare nr. 25.016 din 04.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 358/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rățulea Cornelia;
Văzând Oferta de donație nr. 358 din 03.03.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 112683 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Rățulea Cornelia, autentificată sub nr. 358 din 03.03.2020, de Biroul Individual Notarial Ficard Cătălina-Nicoleta, referitoare la cota de 13/14 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 112683 Brașov, nr. cad. 112683, în suprafață totală de 490 m.p., zona str. I. C. Brătianu.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 13/14 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 112683 Brașov, nr. cad. 112683, în suprafață totală de 490 m.p., zona str. I. C. Brătianu.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.