Hotărârea nr. 18/2020

Modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua.

 

HOTĂRÂREA Nr. 18
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.158 din 21.01.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi al Centrului de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua;

Având în vedere art. 6, lit. bb), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, art. 7, alin. (1), lit. c), art. 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3, art. 3^2, art. 3^4, alin. (1) și alin. (2), lit. a), d) și j), art. 3^5, alin. (1) și alin. (4), art. 3^6, alin. (1), lit. b) și h) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; ale Anexei 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club),(.....); ale Ordinului nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.02.2020 se modifică H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 73/2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 73 din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 18 din 31 ianuarie 2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.158 din 21.01.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi al Centrului de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua;

Având în vedere art. 6, lit. bb), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, art. 7, alin. (1), lit. c), art. 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3, art. 3^2, art. 3^4, alin. (1) și alin. (2), lit. a), d) și j), art. 3^5, alin. (1) și alin. (4), art. 3^6, alin. (1), lit. b) și h) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; ale Anexei 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club),(.....); ale Ordinului nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019 Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 24 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi„Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber ( tip Club)”, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif HCL 73 ROF Club Noua.pdf