Hotărârea nr. 179/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1941/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Spătar Ana.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 179
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1941/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Spătar Ana;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.530 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1941/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Spătar Ana;
Văzând Oferta de donație nr. 1941 din 30.10.2015 și extrasul C.F. pentru informare nr. 136831  Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Spătar Ana, autentificată sub nr. 1941 din 30.10.2015, de Biroul Individual Notarial Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta, referitoare la imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 136831 Brașov, nr. cad. 136831, în suprafață de 290 m.p., zona str. Fagurului.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilului situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 136831 Brașov, nr. cad. 136831, în suprafață de 290 m.p., zona str. Fagurului.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.